Pripyat, Chernobyl's exclusion zone, Ukraine, November 2010